Khoa Khoa học cơ bản
Courses 
PTTK Hướng đối tượngInformation
Khoa Khoa học cơ bảnInformation
SoftWare EngineerningInformation
Đường lối Đảng CSVN
Nguyên Lý Mác Lê Nin 2
Nguyên Lý Mác Lê Nin 1
Anh văn 1Information
Tin học ứng dụng TCNH
Tin học ứng dụng BInformation
Tin học ứng dụng kinh doanhInformation
Xac Suat Thong Ke toan hoc
Toán cao cấp
Tin họcInformation