Tin học ứng dụng kinh doanh
(Tin học ứng dụng kinh doanh)

Tin học ứng dụng trong kinh doanh
Số tiết: 60 (30 tiết lý thuyết + 30 tiết thực hành)