Tin học
(Tin học)


Tin học đại cương

Số tín chỉ: 3 (30 tiết lý thuyết & 30 tiết thực hành)