Tin học đại cương
(Tin học đại cương)


Tin học đại cương

Số tín chỉ: 3 (30 tiết lý thuyết & 30 tiết thực hành)