Nguyên lý Kế Toán
(Nguyên lý Kế Toán)

Nguyên lý Kế toán

Số tín chỉ: 3 (2 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành)