Màu nền của slide trình diễn

Điền vào 6 chữ cái mã màu của slide.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English