Điều chỉnh cách cho điểm

Thiết lập này cho phép bạn gán một điểm số cho mỗi câu trả lời. Điểm cho câu trả lời có thể có giá trị âm hoặc dương. Các câu hỏi nhập vào sẽ được tự động gán 1 điểm nếu nó được trả lời đúng và 0 điểm nếu sai, tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đổi thiết lập này sau khi nhập câu hỏi.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English