Số lần trả lời tối đa (của một học viên)

Giá trị này quyết định số lần được phép trả lời tối đa của học viên đối với bất kì câu hỏi nào của bài học. Trong trường hợp câu hỏi không cung cấp câu trả lời, ví dụ Câu trả lời ngắn và Câu hỏi số học, giá trị này cung cấp lối thoát (escape routine) cần thiết để tới trang kế tiếp của bài học.

Giá trị mặc định là 5. Những giá trị nhỏ hơn có thể không khuyến khích học viên tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi. Những giá trị lớn hơn có thể làm mất tác dụng việc khuyến khích suy nghĩ.

Thiết lập giá trị này là 1 cho phép học viên chỉ được trả lời một lần đối với mỗi câu hỏi. Điều này cũng tương tự như trong môđun Câu hỏi kiểm tra (Quiz) ngoại trừ một điều là các câu hỏi của bài học được hiển thị trên những trang riêng rẽ.

Chú ý rằng giá trị này là tham số toàn cục và nó được áp dụng cho tất cả các câu hỏi trong bài học, bất kể chúng thuộc loại câu hỏi nào.

Chú ý rằng tham số này không áp dụng cho việc kiểm tra các câu hỏi hoặc duyệt qua bài học của giáo viên. Kiểm tra số lần trả lời dựa vào giá trị lưu trong cơ sở dữ liệu và số lần trả lời các câu hỏi của giáo viên không được lưu lại. Giáo viên xét cho cùng nên biết tất cả các câu trả lời!

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English