Cho phép học viên học lại bài học

Thiết lập này quyết định học viên được phép xem bài học nhiều hơn một lần hay là chỉ một lần. Giáo viên có thể tạo bài học chứa những tài liệu mà học viên cần hiểu thấu đáo. Trong trường hợp này nên cho phép xem lại bài học. Tuy nhiên, nếu bài học được sử dụng như là một bài kiểm tra thì không nên cho phép học viên học lại bài học.

Khi học viên được phép xem lại bài học, điểm hiển thị trong trang Điểm số là điểm trung bình của các lần học hoặc là điểm cao nhất. Tham số tiếp theo sẽ quyết định cách tính điểm nào được sử dụng.

Chú ý rằng Câu hỏi phân tích thường sử dụng câu trả lời của lần học đầu tiên, những lần học lại tiếp theo của học viên sẽ bị bỏ qua.

Mặc định, tùy chọn này là , tức là học viên được phép học lại bài học. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ thì tùy chọn này mới nên được đặt là Không.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English