Tự động tiếp tục

Nếu Tự động tiếp tục được đặt là Có, khi một SCO gọi phương thức "kết thúc trao đổi thông tin", SCO tiếp theo sẽ được phân phối tự động đến cho học viên.

Nếu nó được đặt là Không, người dùng phải nhấn vào nút "Tiếp tục" để học tiếp.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English