Cho phép chế độ Xem trước

Nếu tùy chọn này được đặt là Có (mặc định), trang hiển thị hoạt động SCORM/AICC sẽ hiện nút Xem trước.

Học viên có thể chọn xem trước hoạt động (chế độ duyệt) hoặc thực hiện nó trong chế độ bình thường/xem lại.

Khi một SCO được hoàn thành trong chế độ xem trước (duyệt), nó được đánh dấu bởi biểu tượng  Được duyệt thể hiện là nó đã được duyệt qua.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English