Phương pháp tính điểm

Kết quả của hoạt động SCORM/AICC hiển thị trong trang Điểm số có thể được đánh giá theo một trong các cách sau:

 • Trạng thái SCO
  Chế độ này hiển thị số SCO đã hoàn thành/đã đỗ của hoạt động. Giá trị lớn nhất là số lượng SCO.
 • Điểm cao nhất
  Trang điểm số sẽ hiển thị điểm cao nhất mà học viên đạt được trong tất cả các SCO đã đỗ.
 • Điểm trung bình
  Nếu bạn chọn chế độ này, Moodle sẽ tính trung bình tất cả các điểm.
 • Điểm tổng
  Với chế độ này tất cả các điểm sẽ được cộng lại.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English