Điểm tối đa

Nếu bạn chọn một trong ba phương pháp tính điểm cuối (Cao nhất, Trung bình hoặc Tổng), thiết lập này sẽ định nghĩa điểm tối đa hiển thị trong trang Điểm số.

Cũng như các giá trị điểm tối đa khác trong Moodle, bạn có thể chọn một giá trị từ 1 đến 100.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English