Tập tin gói

Gói là một tập tin đặc biệt có phần mở rộng là zip (hoặc pif) bao gồm các tập tin định nghĩa khóa học AICC hoặc SCORM hợp lệ.

Một gói SCORM phải chứa ở gốc của tập tin zip một tập tin tên là imsmanifest.xml, là tập tin định nghĩa cấu trúc khóa học SCORM, vị trí tài nguyên và nhiều thứ khác nữa.

Một gói AICC được định nghĩa bởi vài tập tin (từ 4 đến 7) với phần mở rộng được định nghĩa trước. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của các phần mở rộng ở đây:

  • CRS - Tập tin Mô tả khóa học (bắt buộc)
  • AU - Tập tin Đơn vị khả chuyển (bắt buộc)
  • DES - Tập tin Ký hiệu (bắt buộc)
  • CST - Tập tin Cấu trúc khóa học(bắt buộc)
  • ORE - Tập tin Quan hệ mục tiêu (không bắt buộc)
  • PRE - Tập tin Điều kiện ban đầu (không bắt buộc)
  • CMP - Tập tin Yêu cầu về tính hoàn thành (không bắt buộc)

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English