Tóm tắt SCORM/AICC

Tóm tắt là mô tả rất ngắn gọn về gói. Bạn có thể coi nó như siêu dữ liệu (metadata).

Tóm tắt được in ở đầu mỗi khóa học trong trang hiển thị khóa học.

Đừng tham vọng viết quá nhiều ở đây!

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English