Kiểm tra các liên kết

Công cụ này kiểm tra tất cả các liên kết http:// có tồn tại hay không, và sau đó lưu lại trang wiki với các liên kết chết được đánh dấu để dễ dàng chỉnh sửa hơn.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English