Các tuỳ chọn kết nối tự động (auto-linking) Wiki

Trong một số tình huống, bạn có thể không muốn kết nối tự động dựa trên các từ CamelCase. Nếu như vậy, tích vào hộp này để vo hiệu hoá kết nối CamelCase.

Chú ý -- CamelCase là một đặc điểm trong wiki chuẩn, và vô hiệu hoá nó có thể dễn đến các wiki được nhập vào sẽ hoạt động không đúng. Sử dụng tính năng này chỉ khi nếu thực sự chắc chắn bạn không muốn kết nối CamelCase.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English