Tên trang đầu tiên cho wiki

Nếu bạn muốn tên trang đầu tiên của bạn là một cái gì đó hơn là tên wiki, bạn có thể xác định nó ở đây. Tên này sẽ trở thành trang đầu của wiki cho mọi instance được tạo bởi wiki này.

Nếu bạn để trang này trống, tên trang đầu tiên sẽ là tên của wiki, trừ khi bạn chọn một trang trong trường 'initial page'.

Mục lục tất cả các tài liệu trợ giúp
Xem phần hướng dẫn ở ngôn ngữ: English